Katedra financí a účetnictví od svého založení až do současnosti patří k nejlepším pracovištím fakulty v oblasti získávání a řešení výzkumných projektů a grantů. Členové katedry se podílejí na řešení projektů s různým tématickým zaměřením. Za zásadní považujeme zejména skutečnost, že od roku 1997 do souučasnosti je katedra řešitelským pracovištěm minimálně jednoho projektu GAČR. Následující sourhn obsahuje vybrané projekty strukturované podle poskytovale.

Grantová agentura České republiky

 • Příslušnost k finanční skupině jako faktor ovlivňující výkonnost a riziko bank (116-17796S)
  Období: 2016 - 2018
  Řešitel: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
 • Přímé zahraniční investice a technologické spillover efetky ve střední a východní Evropě (14-24567P)
  Období: 2014 - 2016
  Řešitel: Ing. Zuzana Szkorupová, Ph.D.
 • Bankovní sektor a měnová politika: Zkušenosti z nových členských zemí EU po desíti letech členství (13-03783S)
  Období: 2013 – 2015
  Řešitel: Prof. Ing. Roman Matoušek M.A., Ph.D.
  Řešitelský tým: Prof. Ing. Roman Matoušek, M.A., Ph.D., Prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., Prof. Franco Fiordelisi, Ing. Iveta Palečková, Ph.D., Ing. Tomáš Heryán, Ph.D.
 • Riziko likvidity komerčních bank ve Visegrádských zemích(GAČR P403/11/P243)
  Období: 2011 - 2013
  Řešitel: Ing. Pavla Vodová, Ph.D.
 • Procykličnost finančních trhů, bubliny v cenách aktiv a makroprudenční regulace (GAČR 403/11/2073)
  Období: 2011 – 2013
  Řešitel:doc. Ing. Luboš Komárek, Ph.D, M.Sc., M.B.A.
  Řešitelský tým na OPF: Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., Ing. Irena Szarowská, Ph.D.
 • Finanční integrace nových členských zemí EU s eurozónou (GAČR 402/08/0067)
  Období: 2008 – 2010
  Řešitel: Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
  Řešitelský tým: Prof. Dr. Ing. Jan Frait, Mgr. Tomáš Gongol, Doc. Ing. Luboš Komárek, Ph.D., M.Sc., M.B.A., Prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc., Ing. Roman Matoušek, M.Sc., Ph.D., Prof. PhDr. RNDr. Stanislav Polouček, CSc., Ing. Lenka Přečková, Ing. Ilja Skaunic,M.B.A., Ing. Irena Szarowská, RNDr. Jarmila Šlechtová, Ing. Pavla Vodová
 • Komplexní analýza aspektů corporate governance v podmínkách české ekonomiky (GAČR 402/06/0204)
  Období: 2006 – 2008
  Řešitel: Ing. Petra Růčková, Ph.D.
  Řešitelský tým: Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D., PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc., Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., Ing. Pavla Vodová, Doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., Ing. Jana Janoušková, Ph.D., Ing. Monika Chobotová, Ing. Irena Szarowská
 • Integrace finančního sektoru nových členských zemí EU do EMU (GAČR 402/05/2758)
  Období: 2005 – 2007
  Řešitel: Prof. PhDr. RNDr. Stanislav Polouček, CSc.
  Řešitelský tým: Ing. Karel Kořený, Prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc., Ing. Roman Matoušek, M.Sc., Ph.D., Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., RNDr. Jarmila Šlechtová, Ing. Monika Bialonczyková, Ing. Petr Polák, Ph.D., Prof. Dr. Ing. Jan Frait, Ing. Kateřina Kořená, Doc. Ing. Martin Macháček, Ph.D.
 • Komparace vývoje finančních trhů v ČR a zemích EU (GAČR 402/02/1408)
  Období: 2002 – 2004
  Řešitel: Prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
  Řešitelský tým: Doc. Ing. Aleš Ševčík, CSc., Ing. Pavel Jiříček, Ing. Karel Kořený, Ing. Stanislav Matuszek, Prof. PhDr. RNDr. Stanislav Polouček, CSc., Ing. Milan Třaskalík, RNDr. František Čámský, Ing. David Fuchs, Ing. František Kalouda, CSc., M.B.A., Ing. Boris Šturc, CSc., Doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc., Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
 • Komparace vývoje bankovního sektoru ve světě a v České republice v 90. letech (GAČR 402/00/0312)
  Období: 2000 – 2002
  Řešitel: Prof. PhDr. RNDr. Stanislav Polouček, CSc.
  Řešitelský tým: Prof. Dr. Ing. Jan Frait, Prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc., Ing. Jana Janoušková, Ph.D., Ing. Pavel Jiříček, Ing. Pavlína Konkolská, Prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc., Ing. Roman Matoušek, M.A., Ph.D., Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D., Ing. Petra Růčková, Ph.D., Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
 • P-Star indikátor inflace v České republice (GAČR 402/00/1166)
  Období: 2000 – 2001
  Řešitel: Prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
  Řešitelský tým: Prof. Dr. Ing. Jan Frait, Ing. Stanislav Matuszek, Mgr. Radmila Kocurková, Prof. PhDr. RNDr. Stanislav Polouček, CSc.
 • Analýza vlivu vlastnické struktury na dividendovou politiku akciových společností v České republice (GAČR 402/99/0279)
  Období: 1999
  Řešitel: Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D.
 • Nové modely inflace a jejich aplikace v České republice (P-Star a M-Star model inflace) (GAČR 402/97/0319)
  Období: 1997 – 1998
  Řešitel: Prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
  Řešitelský tým: Prof. Dr. Ing. Jan Frait, Prof. PhDr. RNDr. Stanislav Polouček, CSc., Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.

Projekty FRVŠ

 • Zpracování učebnic pro anglické kurzy z oblasti mezinárodních financí
  Projekt: FRVŠ č. 758/2004
  Řešitel: Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
 • Obsahová a metodická inovace kurzů z oblasti mezinárodních financí
  Projekt: FRVŠ č. 1973/2003
  Řešitel: Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
 • Inovace studijních programů v oblasti finančních trhů
  Projekt: FRVŠ č. 1446/2000
  Řešitel: Doc. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
 • Vysokoškolské vzdělávání finančních managerů a zavedení studijní specializace "Firemní finance" na OPF Slezské univerzity
  Projekt: FRVŠ č. 1540/1999
  Řešitel: Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D.
  Spoluřešitelé: Prof. PhDr. RNDr. Stanislav Polouček, CSc., Ing. Petra Růčková, Ph.D.
 • Vysokoškolské vzdělávání pracovníků pošt a zavedení studijní specializace "Peněžní a poštovní služby" na OPF Slezské university
  Projekt: FRVŠ č. 298/1998
  Řešitel: Prof. PhDr. RNDr. Stanislav Polouček, CSc.
  Spoluřešitelé: Doc. Ing. Lumír Kulhánek, CSc., Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D., Ing. Petra Růčková, Ph.D., Ing. Stanislav Matuszek, Ing. Pavel Bobek
 • Perspektivy bankovnictví po roce 2000 v České republice a ve světě
  Projekt: MŠMT PG 96201
  Řešitel: Prof. PhDr. RNDr. Stanislav Polouček, CSc.
  Spoluřešitelé: Doc. Ing. Lumír Kulhánek, CSc., Robert Balik, Ph.D.
 • Výzkum podmínek rozvoje malého a středního podnikání
  Projekt: VS 96 001 výzkumného záměru MSM 19520007 řešeného na OPF SU

Projekty SGS Slezské univerzity

 • Vliv fundamentálních faktorů a corporate governance na ceny akcií (SGS/23/2016)
  Období: 2016 – 2018
  Řešitel: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
  Řešitelský tým: Ing. Jana Šimáková, Ph.D., Ing. Marie Ligocká, Ing. Tomáš Pražák
 • Finanční nástroje veřejné podpory výzkumu a vývoje v Evropské unii (SGS/17/2015)
  Období: 2015 – 2016
  Řešitel: Ing. Irena Szarowská, Ph.D.
  Řešitelský tým: Ing. Markéta Šeligová, Bc. Dominika Žůrková, Bc. Jana Hlawiczková
 • Vliv devizových kurzů na ekonomické prostředí a firmy v malých otevřených ekonomikách (SGS/7/2013)
  Období: 2013 – 2015
  Řešitel: Prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
  Řešitelský tým: Ing. Lucie Tomanová, Ing. Jana Šimáková
 • Finanční integrace v EU a její dopady na podnikový sektor (SGS/25/2010)
  Období: 2010 – 2012
  Řešitel: Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
  Řešitelský tým: Ing. Tomáš Heryán, Ing. Iveta Řepková, Ing. Jana Šimáková, Ing. Zuzana Szkorupová, Ph.D.

Projekty IGS Slezské univerzity

 • Asymetrický vliv změn devizových kurzů na zahraniční obchod ve vybraných zemích EU: Příklad nečlenských zemí eurozóny
  Projekt IGS Slezské univerzity č. 13/2018. Ing. Jana Šimáková, Ph.D.
 • Asymetrický vliv změn úrovně devizových kurzů na zahraniční obchod České republiky
  Projekt IGS Slezské univerzity č. 12/2017. Ing. Jana Šimáková, Ph.D.
 • Iniciace vědeckovýzkumné zahraniční spolupráce s katedrou účtovníctva Slovenské poľnohospodárske univerzity v Nitre s orientací na účetnictví územní samosprávy
  Projekt IGS Slezské univerzity č. 23/2016. Ing. Iris Šimíková, Ph.D.
 • Analýza vlivu devizového kurzu na obchodní toky České republiky na produktové úrovni SITC - 2 digit
  Projekt IGS Slezské univerzity č. 22/2016. Ing. Jana Šimáková, Ph.D.
 • Mezinárodní hotelové řetězce a jejich význam pro ekonomiku ČR
  Projekt IGS Slezské univerzity č. 21/2016. Ing. Tomáš Heryán, Ph.D.
 • Nákladová efektivnost českých a slovenských komerčních bank aplikací DEA přístupu
  Projekt IGS Slezské univerzity č. 17/2016. Ing. Iveta Palečková, Ph.D.
 • Aplikace Window Malmquist modelu pro odhad efektivnosti českého bankovního sektoru
  Projekt IGS Slezské univerzity č. 6/2015. Ing. Iveta Palečková, Ph.D.
 • Vliv dluhové krize na vývoj ceny ropy a zemního plynu
  Projekt IGS Slezské univerzity č. 4/2015. Ing. Tomáš Heryán, Ph.D.
 • Atributy výkaznictví nevýdělečných organizací v dimenzích České a Slovenské republiky
  Projekt IGS Slezské univerzity č. 2/2015. Ing. Iris Šimíková, Ph.D.
 • Determinanty neefektivnosti českých komerčních bank
  Projekt IGS Slezské univerzity č. 10/2014. Ing. Iveta Řepková, Ph.D.
 • Modelování rizikové prémie USA a Velké Británie
  Projekt IGS Slezské univerzity č. 8/2014. Ing. Tomáš Heryán, Ph.D.
 • Měření efektivnosti v českém bankovním sektoru využitím dynamické Data Envelopment Anlysis
  Projekt IGS Slezské univerzity č. 26/2013. Ing. Iveta Řepková, Ph.D.
 • Rizikovost úvěrové politiky bankovního sektoru ČR
  Projekt IGS Slezské univerzity č. 23/2013. Ing. Tomáš Heryán, Ph.D.