Kapitoly v monografii

 1. JANOUŠKOVÁ, J. a Š. SOBOTOVIČOVÁ, 2013.  Habitus of 55+ people in the regional context of the Moravian-Silesian region. In: KOLIBOVÁ, H. a kol. Habitus of 55+ people in the regional context of the Moravian-Silesian region. Opava: Slezská univerzita v Opavě, s. 61-71.  ISBN 978-80-7248-823-0.
 2. JANOUŠKOVÁ, J. a Š. SOBOTOVIČOVÁ, 2013. Daňová vzdělanost v kontextu širších souvislostí edukačního procesu. In: J. Vaněk. ed. Rozvoj klíčových kompetencí pracovníků vysokých škol. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2013, s. 116-122. ISBN 978-80-7248-922-0.

 

Články v časopisech v databázi SCOPUS

 1. SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2015. Output Tax Correction in Receivables from Debtors in Insolvency Proceedings. International Advances in Economic Research, 21(1), 129-130. ISSN 1083-0898.
 2. SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2014. Output Tax Correction in Receiv ables from Debtors in Insolvency Proceedings.International Advances in Economic Research, ISSN 1083-0898. (DOI: 10.1007/s11294-014-9499-3) 
 3. JANOUŠKOVÁ, J. a Š. SOBOTOVIČOVÁ, 2016. Immovable property tax in the Czech Republic as an instrument of fiscal decentralization. Technological and Economic Development of Economy, 22(6), 767–782. ISSN 2029-4913.IF=1.952 

 4. BLECHOVÁ, B. a Š. SOBOTOVIČOVÁ, 2016. Analysis of Tax Education in a Business School: a Case Study. Periodica Polytechnica Social and Management Sciences.24(2). 113-118. ISSN 1587-3803. DOI: 10.3311/PPso.8486. 

 

Články v recenzovaných časopisech

 1. BLECHOVÁ, B.,  SOBOTOVIČOVÁ, Š. 2015. Aspekty úrovně daňové vzdělanosti vysokoškolských studentů. Acta academica karviniensia, XV(3), 80-88. ISSN 1212-415X.
 2. SOBOTOVIČOVÁ, Š., BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J., 2014. Value Added Taxes in OECD Countries.International Journal of Economics and Statistics, 2014(2), 270-276. ISSN: 2309-0685.
 3. JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š.  Zdanění spotřeby v České republice v komparaci s Evropskou unií.  Acta academica karviniensia, Karviná:  SU OPF Karviná, 2010, s. 165-175.  ISSN 1212-415X.
 4. SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2011. Environmental taxes in the Czech Republic. Acta academica karviniensia, 2011(2).Karviná: SU OPF Karviná, s. 165 - 173. ISSN 1212-415X.
 5. Sobotovičová, Š., 2013. Informovanost českých subjektů o vzniku povinné registrace k dani z přidané hodnoty. Acta academica karviniensia, 2013(2)Karviná: SU OPF, s. 94 -102. ISSN 1212-415X.
 6. Blechová, B., Sobotovičová Š., 2013. Daňová vzdělanost jako součást finanční gramotnosti. Trendy ekonomiky a managementu,VII(14/2013). Brno: VUT v Brně, s. 17 – 24.  ISSN 1802-8527.
 7. Sobotovičová, Š., 2013. Režim DPH založený na datu úhrady. Acta academica karviniensia, 2013(4)Karviná: SU OPF. ISSN 1212-415X.

 

Příspěvky v recenzovaných sbornících z konferencí v zahraničí

 1. BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2014. Analysis of the Relationship between Financial and the Tax Accounting in EU Corporation and their Harmonization. In: Proceedings of the 8th International Conference Accounting and Management Information Systems. Bucharest: Bucharest University of Economic Studies, s. 783 – 797. ISSN 2247-6245. 
 2. PASEKOVÁ, M., ŘEDINOVÁ, H., BLECHOVÁ, B., SOBOTOVIČOVÁ, Š., OPREAN, V., KALLASTE, K., HOMOLKA, L., 2013. The Level of Financial Literacy among the High School Students in the chosen regions of the Czech Republic. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciemces, 7(2013/4), NAUN, [on line]. s. 462-469. ISSN 1998-0140. Dostupné z http://www.naun.org/cms.action?id=5358.
 3. JANOUŠKOVÁ, J. , BLECHOVÁ, B. ,  SOBOTOVIČOVÁ, Š. , 2013. Seniors' position on the labor market from the point of view of income and related insurance and health contributions. In: Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013. Vilnius, Litva
 4. SOBOTOVIČOVÁ, Š., JANOUŠKOVÁ, J., BLECHOVÁ, B. 2013. VAT and Improving its Performance . In: Recent Advances in Energy, Environment, Economics and Technological Innovation . Neuvedeno: WSEAS Press, s.220 -  225.  ISBN 978-960-474-343-8.
 5. SOBOTOVIČOVÁ, Š. , JANOUŠKOVÁ, J. , BLECHOVÁ, B. 2013. THE ISSUE OF THRESHOLD LIMIT VALUE FOR VAT REGISTRATION IN THE CZECH REPUBLIC IN THE CONTEXT OF THE CURRENT LEGISLATIVE REGULATION IN THE EU. In: Proceedings of the 5th International Conference on Applied Economics, Business and Development (AEBD '13, Kréta). Neuvedeno: WSEAS Press, s.203-208.  ISBN 978-960-474-322-3.
 6. BLECHOVÁ, B. , SOBOTOVIČOVÁ, Š., JANOUŠKOVÁ, J., 2013. ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL AND TAX ACCOUNTING IN THE CZECH REPUBLIC IN THE CONTEXT OF EU LEGISLATION. In:Proceedings of the 8th International Conference Accounting and Management Information Systems research, education and practice: challanges and opportunities (AMIS 2013). Bucharest: The Bucharest University of Economic Studies, s.783-797.
 7. SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2012. Režim hotovostního účetnictví v kontextu daně z přidané hodnoty. In: Medzinárodná vedecká konferencia MANAGEMENT OF ORGANIZATION IN REAL AND VIRTUAL ENVIRONMENT: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IV. Banská Bystrica: EF UMB, s. 1-7. ISBN 978-80-557-0477-7.
 8. SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2012. Taxation Trends in the Czech Republic. In: 7th International Symposium on Business Administration Proceedings book. Canakkale: Canakkale Onsekiz Mart University, s. 227-234. ISBN 978-605-4222-18-6.
 9. SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2011. Registrace k DPH při poskytování „přeshraničních“ služeb. In: Sborník a [CD-ROM] z Medzinárodnej vedeckej konferencie SEMAFOR 2011 „SLOVENSKÁ EKONOMIKA MÝTY A FAKTY O REALITE“.Košice: Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikohospodárska fakulta v Košiciach, [CD]. ISBN 978-80-225-3262-4.
 10. SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2011. Analýza daně z přidané hodnoty při pořízení automobilů. In: Sborník a [CD-ROM]  X. medzinárodné konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, s. 579 – 585. ISBN 978-80-225-3271-6.

 

Příspěvky v recenzovaných sbornících z domácích konferencí

 1. SOBOTOVIČOVÁ, Š.,  2015. Czech Republic's Tax Policy and its Approach to Taxation of Donations. In: Finance and Performance of Firms in Science, Education, and Practice. Proceedings of the 7th International Scientific Conference.  Zlín: Univerzita Tomáše Bati, s. 1390-1400. ISBN 978-80-7454-482-8.
 2. SOBOTOVIČOVÁ, Š., JANOUŠKOVÁ, J., 2014. Skupinová registrace jako nástroj optimalizace. In: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Nakladatelství VŠE Oeconomica. ISBN 978-80-245-2022-3.
 3. SOBOTOVIČOVÁ, Š., JANOUŠKOVÁ, J., 2014. DPH jako významný zdroj veřejných příjmů. In: Hradecké ekonomické dny 2014. Ekonomický rozvoj a management regionů. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, s. 375-381. ISBN 978-80- 7435-366-6.
 4. JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š.,  2013. DISTORTION IN TAXATION OF WAGES. In: Finance and the performance of firms in science, education, and practice. Zlín: Univerzita Tomáše Bati Zlín, s.290-301.  ISBN 978-80-7454-246-6.
 5. JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2013. Registrace k DPH jako strategické rozhodnutí In: Sborník ze 7. mezinárodní vědecké konference FAKTORY PROSPERITY PODNIKŮ V LOKÁLNÍM A GLOBÁLNÍM PROSTŘEDÍ OPTIKOU ROKU 2013. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, s. 184-193. [CD].ISBN 978-80-245-1959-3.
 6. SOBOTOVIČOVÁ, Š. , JANOUŠKOVÁ, J., 2013. The performance of the VAT system in the OECD countries. In:Sborník a [CD-ROM] XVIII. ročníku mezinárodní odborné konference "Teoretické a praktické aspekty veřejných financí". Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta financí a účetnictví, s.neuvedeno.  ISBN 978-80-245-1929-6.
 7. ŠIMÍKOVÁ, I., SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2012. Přínosy zavedení systému hotovostního účetnictví. In: Nové trendy 2012. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference SVŠE Znojmo. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s. 243-251. ISBN 978-80-87314-29-6.
 8. SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2012. Využití režimu "cash accounting" pro účely daně z přidané hodnoty. In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012. Hradec Králové: The Czech Republic, s. 1782-1788. ISBN 978-80-905243-3-0.
 9. SOBOTOVIČOVÁ, Š., JANOUŠKOVÁ, J. Prahové hodnoty v kontextu registrace k DPH. In: Sborník a [CD-ROM] XV. ročníku mezinárodní odborné konference "Daně - teorie a praxe 2012". Brno, 2012. ISBN 978-80-87482-10-0.
 10. SOBOTOVIČOVÁ, Š., JANOUŠKOVÁ, J. Osobní důchodová daň v daňovém systému Nového Zélandu. In: Sborník a [CD-ROM] XVII. ročníku mezinárodní odborné konference "Teoretické a praktické aspekty veřejných financí".  Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta financí a účetnictví, 2012. ISBN 978-80-245-1764-3.
 11. SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2011. Poskytování „Business to Business“ služeb. In: Sborník II. Mezinárodní vědecké konference "AKTUÁLNÍ TRENDY PRO ROZVOJ EKONOMIKY A PODNIKÁNÍ V EU". Karviná: SU OPF Karviná, s. 162 – 167. ISBN 978-80-7248-709-7.
 12. JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2011. Institut minimální mzdy. In: Sborník II. Mezinárodní vědecké konference "AKTUÁLNÍ TRENDY PRO ROZVOJ EKONOMIKY A PODNIKÁNÍ V EU". Karviná: SU OPF Karviná, s. 30 – 37. ISBN 978-80-7248-709-7.
 13. JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š. Zdanění spotřeby v české republice a evropské unii. In: Sborník XIV. ročníku mezinárodní odborné konference "Daně - teorie a praxe 2011".  Brno. 2011. ISBN 978-80-86342-99-3.
 14. JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š. Daň z přidané hodnoty a zvyšování daňového zatížení. In:  Sborník a CD XVI. ročníku mezinárodní odborné konference "Teoretické a praktické aspekty veřejných financí". Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze fakulta financí a účetnictví, 2011. ISBN 978-80-245-1763-6 (20 %)
 15. SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2011. Daně z kapitálových transferů a jejich postavení v daňovém systému ČR. In: Sborník a [CD-ROM]IV. Mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků.  Karviná: SU OPF Karviná, s. 1146 – 1152. ISBN 978-80-7248-711-0.
 16. SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2010. Zdanění energií. In: Sborník I. Mezinárodní vědecké konference "AKTUÁLNÍ TRENDY PRO ROZVOJ EKONOMIKY A PODNIKÁNÍ V EU". Karviná: SU OPF Karviná, s. 534- 540. ISBN 978-80-7248-631-1.
 17. SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2010. Uplatňování DPH u služeb. In: Sborník a [CD-ROM]III. Mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků.  Karviná: SU OPF Karviná, s. 610 – 615. ISBN 978-80-7248-620-5.
 18. SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2009. Vývoj sazeb daně z přidané hodnoty v České republice. In: Sborník a [CD-ROM]II. Mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků.  Karviná: SU OPF Karviná, s. 1073 - 1082. ISBN 978-80-7248-553-6.

 

Učebnice a studijní texty

 1. SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2011. Zdanění spotřeby pro kombinovanou formu studia. Karviná: SU OPF Karviná. 186 s. ISBN 978-80-7248-660-1.
 2. SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2012. Zdanění spotřeby pro prezenční formu studia. Karviná: SU  OPF Karviná. 107 s. ISBN 978-80-7248-735-6.
 3. BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ J., KOŠTUŘÍKOVÁ I., LAZAR J., SIKOROVÁ E., SOBOTOVIČOVÁ Š., ŠIMÍKOVÁ I., 2013.  Finanční účetnictví I. - cvičebnice. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-835-3.
 4. BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ J., KOŠTUŘÍKOVÁ I., SOBOTOVIČOVÁ Š., ŠIMÍKOVÁ I., VALICOVÁ, A., 2014.Finanční účetnictví II. - cvičebnice. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-976-3
 5. JANOUŠKOVÁ J. SOBOTOVIČOVÁ Š., 2014.  Zdanění majetku a spotřeby. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-973-2
 6. JANOUŠKOVÁ J. SOBOTOVIČOVÁ Š., KOŠTUŘÍKOVÁ I., 2014. Daně a daňová politika ČR – cvičebnice.Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-978-7.
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com