Články v recenzovaných časopisech

 1. ŠIMÍKOVÁ, I., 2015. Závěrečný účet – latentní údaje o hospodaření obce. Acta academica karviniensia, XV(3), 89-98. ISSN 1212-415X.
 2. ŠIMÍKOVÁ. I., KORDOŠOVÁ, A., 2014. Detekce informačního potenciálu účetní závěrky neziskových organizací v podmínkách České a Slovenské republiky. Acta academica karviniensia, 03/2014. s. ISSN 1212-415-X.
 3. ŠIMÍKOVÁ, I., SUROVÝ, V., 2014. Environmentální účetnictví  –  výzva pro teorii a praxi. Acta academica karviniensia, 02/2014. s. 158-166. ISSN 1212-415X.         
 4. ŠIMÍKOVÁ, I., 2012. Klíčová specifika organizací nevýdělečného sektoru. Acta academica karviniensia. 03/2012. s. 128-138.  ISSN 1212-415X.
 5. ŠIMÍKOVÁ, I., 2010. The Annual Report.  Acta academica karviniensia. 01/2010. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. s. 450-458. ISSN 1212-415X.

 

Příspěvky v recenzovaných sbornících z konferencí v zahraničí

 1. ŠIMÍKOVÁ, I., 2016. Cash accounting information system before and after the amendment of the Act on Accounting as of 2016. In: International Scientific Conference „International Scientific Days 2016“. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra. ISBN 978-80-552-1500-6.
 2. ŠIMÍKOVÁ, I., 2013. Environmentální členění nákladů a výnosů. In: Rozpočet EÚ, inovácie a ekonomický rast.Banská Bystrica: Univerzita Mateja Béla. ISBN 978-80-970959-2-5.
 3. ŠIMÍKOVÁ, I., 2013. Nová koncepce výuky účetnictví nevýdělečných organizací – důsledek reformy účetnictví státu. In: AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Bratislava: Ekonomická univerzita, CD.  ISBN 978-80-225-3770-4.
 4. ŠIMÍKOVÁ, I. Aspekty společenské odpovědnosti v nevýdělečných organizacích. In Ekonomické, sociálne, environmentálne a legislatívne aspekty společensky zodpovedného podnikania. Sborník z mezinárodní vědecké konference. CD-ROM. Banská Bystrica: EF UMB. 2011. ISBN 978-80-557-0268-1.
 5. ŠIMÍKOVÁ, I. Společenská odpovědnost účetní jednotky v interních směrnicích. In SEMAFOR 2011.  Sborník z mezinárodní vědecké konference. CD-ROM. Košice: PHF EU. 2011. ISBN 978-80-225-3262-4.
 6. ŠIMÍKOVÁ, I. Komponentní odpisování v účetnictví. In Ekonomické, politické a právne otázky  medzinárodných vzťahov 2011. Sborník z mezinárodní vědecké konference. CD-ROM. Bratislava: FMV EU. 2011. ISBN  978-80-225-3271-6.

 

Příspěvky v recenzovaných sbornících z domácích konferencí

 1. ŠIMÍKOVÁ, I., 2016. The Availability of Data on Municipal Economy – Consequence of the Governmental Accounting Reform. In: 19th International Colloquium on Regional Sciences. Čejkovice: Masarykova univerzita, s. 767-773. ISBN 978-80-210-8272-4.
 2. ŠIMÍKOVÁ, I., 2015. Struktura účetních systémů České a Slovenské republiky. In: 10. ročník mezinárodní vědecké konference „Nové trendy 2015“. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s. 70-78. ISSN 2336-7431.
 3. ŠIMÍKOVÁ, I., 2015. Může být jednoduché účetnictví Slovenské republiky modelem pro Českou republiku? In: 15. ročník Pedagogické konference Projevy změn účetní legislativy od roku 2016 ve výuce účetnictví. Praha: Vysoká škola ekonomická, s. 25-30. ISBN 978-80-245-2116-9.
 4. LAZAR, J., ŠIMÍKOVÁ, I., 2014. Optimalizace výrobních procesů pomocí výrobkové marže. In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a  managementu.  ISBN 978-80-7435-367-3.
 5. ŠIMÍKOVÁ, I., 2013. Kontinuita vzdělávání účetních v procesu reformy účetnictví státu. In: Teoretické a praktické aspekty celoživotního vzdělávání v samosprávě. Karviná: Slezská univerzita, CD.  ISBN 978-80-7248-932-9.
 6. ŠIMÍKOVÁ, I., Š. SOBOTOVIĆOVÁ., 2012. Přínosy zavedení systém hotovostního účetnictví. In Nové trendy 2012.Sborník ze 7. mezinárodní vědecké konference. Znojmo: SVŠE. ISBN 978-80-87314-29-6.
 7. ŠIMÍKOVÁ, I., 2012. Přínosy sestavení výroční zprávy pro nevýdělečné organizace. In Trendy v podnikání 2012.Sborník z mezinárodní vědecké konference. Plzeň: ZČÚ. ISBN 978-80-261-0100-0.
 8. ŠIMÍKOVÁ, I., 2012. Implementace principů udržitelného rozvoje do účetnictví podniku. In Environmentální účetnictví a reporting na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Sborník z Mezinárodní vědecké konference. Brno: MŽP, ČSÚ, UJEP, MÚ, VŠEM, UP, VŠE. 
 9. ŠIMÍKOVÁ, I. Úskalí výuky odpisů. In Problémové oblasti účetního výkaznictví. Sborník z 11. ročníku pedagogické konference. CD ROM. Praha: VŠE FFÚ:2011. ISBN 978-80-245-1828-2.
 10. ŠIMÍKOVÁ, I. Odpovědnost mzdové účetní. In IV. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Sborník z mezinárodní vědecké konference. CD ROM. Karviná: SU OPF. 2011. ISBN 978-80-7248-711-0.
 11. ŠIMÍKOVÁ, I. Společenská odpovědnost-atraktivní trend nebo logický stupeň vývoje. In Vývojové trendy v účetnictví a daních v kontextu vědy, výuky a praxe. Sborník z mezinárodní vědecké konference. CD-ROM. Ostrava: EF VŠB-TU. 2011. ISBN 978-80-7329-285-0.
 12. ŠIMÍKOVÁ, I. Udržitelný rozvoj-ekonomická nebo ekologická strategie. In Aktuální trendy pro rozvoj   ekonomiky a podnikání v EU. Sborník z mezinárodní vědecké konference. CD-ROM. Karviná: SU OPF. 2011. ISBN  978-80-7248-709-7.
 13. ŠIMÍKOVÁ, I. Příloha k účetní závěrce-rovnocenná součást účetní závěrky. In MEKON 2011. Sborník z mezinárodní vědecké konference. CD-ROM. Ostrava: EF VŠB-TU. 2011. ISBN 978-80-248-2372-0.
 14. ŠIMÍKOVÁ, I. Determinace českého účetnictví v historickém kontextu. In  Inproforum Junior 2010. Sborník z mezinárodní vědecké doktorské konference. CD-ROM. České Budějovice: EF JU. 2010. ISBN 978-80-7394-226-7.
 15. ŠIMÍKOVÁ, I. Vliv strategie udržitelného rozvoje na účetnictví. In Mezinárodní vědecká konference   doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Sborník z mezinárodní vědecké konference.CD-ROM. Karviná: SU OPF. 2010. ISBN 978-80-7248-620-5.
 16. ŠIMÍKOVÁ, I. Účetnictví trvale udržitelného rozvoje. In Aktuální trendy pro rozvoj ekonomiky a podnikání v EU.Sborník z mezinárodní vědecké konference CD-ROM. Karviná: SU OPF. 2010. ISBN 978-80-7248-631-1.
 17. ŠIMÍKOVÁ, I. Determinace účetního a daňového aspektu úbytků zásob. In Mezinárodní Baťova  konference pro doktorandy a  mladé vědecké pracovníky. Sborník z mezinárodní vědecké konference. CD-ROM. Zlín: FME UTB. 2010. ISBN 978-80-7318- 922-8. 

 

Učebnice a studijní texty

 1. BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J., KOŠTUŘÍKOVÁ, I., SIKOROVÁ, E., SOBOTOVIČOVÁ, Š., ŠIMÍKOVÁ, I., VALICOVÁ, A. 2014. Finanční účetnictví II. - cvičebnice. Karviná: SU OPF v Karviné. ISBN 978-80-7248-976-3.
 2. ŠIMÍKOVÁ, I., 2014. Účetnictví nevýdělečných organizací – příklady. 1. vyd.   Karviná: SU OPF, ISBN 978-80-7248-979-4.
 3. BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J., KOŠTUŘÍKOVÁ, I., LAZAR, J., SIKOROVÁ, E., SOBOTOVIČOVÁ, Š., ŠIMÍKOVÁ, I. 2013. Finanční účetnictví I. - cvičebnice. Karviná: SU OPF v Karviné. ISBN 978-80-7248-835-3.
 4. ŠIMÍKOVÁ, I., 2013. Účetnictví územních samosprávných celků. Karviná: SU OPF v Karviné. ISBN 978-80-7248-813-1.
 5. ŠIMÍKOVÁ, I. Účetní a daňové praktikum (pro prezenční formu studia)1. vyd. Karviná: SU OPF. 2011. ISBN 978-80-7248-686-1.  SU OPF Karviná
 6. ŠIMÍKOVÁ, I. Účetní a daňové praktikum (pro kombinovanou formu studia)1. vyd. Karviná: SU OPF. 2011. ISBN 978-80-7248-687-8.  SU OPF Karviná.
 7. ŠIMÍKOVÁ, I. Interpretace účetních výkazů (pro prezenční formu studia). 1. vyd. Karviná: SU OPF. 2011. ISBN 978-80-7248-693-9.  SU OPF Karviná.
 8. ŠIMÍKOVÁ, I. Interpretace účetních výkazů (pro kombinovanou formu studia)1. vyd. Karviná: SU OPF. 2011. ISBN 978-80-7248-692-2. SU OPF Karviná.
 9. BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J., KOŠTUŘÍKOVÁ, I., ŠIMÍKOVÁ, I., VALICOVÁ, A.  Účetnictví v příkladech. 2. upravené, rozšířené vydáníKarviná: SU OPF. 2010. ISBN 978-80-7248-606-9.  SU OPF v Karviné.
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com